Jste zde: DomůSTUDIUMStudijní oboryVeřejnosprávní činnost

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do těchto oborů: Veřejnosprávní činnost, Gymnázium čtyřleté.


Veřejnosprávní činnost

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 26. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 3. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro VS.

Gymnázium čtyřleté

Přihlášky se přijímají od 17. 6. do 23. 6. 2020
Přijímací zkouška a vyvěšení výsledků přijímací zkoušky proběhne 29. 6. 2020.
Odevzdání zápisových lístků nejpozději do 7. 7. 2020.

Bližší informace naleznete v kritériích přijímacího řízení pro G4.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení NÁHRADNÍ TERMÍN

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2020

Veřejnosprávní činnost

Kód oboru Název oboru Forma studia Ukončené vzdělání Předchozí vzdělání
68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost denní - 4 roky střední s MZ devátá třída ZŠ
 
Profil absolventa – obor Veřejnosprávní činnost
 • Během studia získává návyky a dovednosti trvalého charakteru potřebné pro další studium i pro uplatnění na trhu práce.
 • Je během studia připraven na úspěšné složení maturitní zkoušky (absolventi naší školy vykazovali velmi dobré výsledky při státních maturitách).
 • Je schopen se přizpůsobovat nově vznikajícím požadavkům společnosti.
 • Je připraven pro případné uplatnění v zahraničí.
 • Najde uplatnění jako kvalifikovaný odborník.
 • Je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace z psaných i mluvených zdrojů.
 • Vyjadřuje se kultivovaně, věcně a jazykově správně.
 • Efektivně se vyrovnává s pracovní zátěží a stresem.
 • Jedná v duchu etiky státního úředníka.
 • Pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, komunikuje elektronickou poštou, využívá celosvětové sítě internet v souladu se základními zásadami zabezpečení.
 • Efektivně pracuje s prostředky kancelářské techniky, ovládá desetiprstovou hmatovou metodu.
 • Zpracovává věcně, jazykově a formálně správně základní právní písemnosti a podklady.
 • Orientuje se ve v právním systému ČR a základech evropského práva.
 • Zná strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy.
 • Orientuje se ve správním řádu, umí jej aplikovat v praxi.
 • Chápe cíle a strategie EU, má přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky.
 • Zná principy sociální ochrany a pomoci i forem realizace sociální politiky, orientuje se v základních právních normách sociálního zabezpečení.
 
Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Zaměření na katastrální správu a realitní činnost rozšiřuje možnost uplatnění i na tyto oblasti. K profilaci absolventa v oblasti pracovního uplatnění dochází již v průběhu studia prostřednictvím odborné praxe realizované přímo na pracovištích potencionálních zaměstnavatelů.

Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě