Office 365 Bakaláři Jídelníček

Osmileté gymnázium

kód oboru: 79-41-K/81 délka studia: 8 roky
forma studia: denní ukončení studia: maturitní zkouška
počet prijímaných: 30 školné: ne

Popis:

​Cílem vzdělávání je vybavit naše žáky klíčovými kompetencemi, všeobecným rozhledem, systematickou a vyváženou strukturou vědění. Získané poznatky umožní žákům dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti při úspěšném vysokoškolském studiu, studiu v zahraničí a také v procesu celoživotního vzdělávání.

Podmínky přijetí:

 • ukončené základní vzdělání
 • hodnotí se prospěch za 1. a 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy
 • složení jednotné přijímací zkoušky a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí. Jednotná přijímací zkouška je složena z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky
 • hodnotí se i úspěšná účast v olympiádách a soutěžích
 • podrobnější informace o aktuálních kritériích přijímacího řízení najdete v dokumentu: Kritéria přijímacího řízení.pdf

Profil absolventa/ky oboru Gymnázium osmileté:

 • Během studia získává návyky a dovednosti trvalého charakteru potřebné pro další studium i pro uplatnění na trhu práce.
 • Je během studia připraven na úspěšné složení maturitní zkoušky (absolventi naší školy vykazovali velmi dobré výsledky při státních maturitách).
 • Je schopen se přizpůsobovat nově vznikajícím požadavkům společnosti.
 • Je připraven pro případné uplatnění v zahraničí.
 • Získá široký všeobecný přehled a vědomosti, je připraven ke studiu na vysokých školách a dalších typech kol terciárního vzdělávání.
 • Má během studia možnost vedle všeobecného vzdělání získat i odborné znalosti.
 • Nad rámec povinného učiva ovládá na potřebné úrovni učivo volitelných předmětů a je vybaven potřebnými oborovými kompetencemi pro následné vysokoškolské studium zvoleného oboru.
 • Zvládá teoreticky i prakticky základní techniky práce a výzkumu jak v humanitních, tak v přírodovědných předmětech. V oblasti své profilace je připraven tyto techniky využívat a dále rozvíjet.
 • V oblasti ICT disponuje znalostmi a dovednostmi, které jsou očekávány vysokými školami.
 • Angažuje se pro školu, zapojuje se do akcí pořádaných školou, vnímá reprezentaci školy a účast v soutěžích jako možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s vrstevníky a jako možnost šířit dobré jméno gymnázia na veřejnosti.
 • Je manuálně zručný, zvládá laboratorní techniku, přístroje a zařízení, s nimiž se v průběhu studia seznámil, umí zacházet s digitální technikou a využívat ji ve všech předmětech, kde je to účelné.
 • Dokáže zaujmout a aktivně hájit potřebné postoje při setkání s projevy rasismu a xenofobie.
 • Je schopen objektivně ohodnotit výkon svůj a svých spolužáků, zvládá techniky hodnocení, umí vyslovit i přijmout kritiku, umí pochválit a přijmout pochvalu.
 • Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, analyzuje na přiměřené úrovni řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací.
 • Zvládá diskusi, umí prosadit své oprávněné zájmy a obhájit své názory.