Office 365 Bakaláři Jídelníček

GDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice, Havlíčkova 812, 542 32, Úpice, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě školského zákona a další legislativy (např. informace vedené v povinné dokumentaci školy), dále pak informace zpracovávané ve veřejném zájmu (archiv, státní úřady) a rovněž na základě informovaného souhlasu poskytnutého žákem nebo jeho zákonným zástupcem (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem na adrese skola@gymsos-upice.cz nebo poštou na adrese Městské gymnázium a střední odobrná škola Úpice, Havlíčkova 812, 542 32, Úpice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v odpovídajících případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále je možno vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem jeho odvolání. 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme? 

  • Organizace zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.  
  • Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány. 
  • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.  
  • V případě, že organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Robert Pecka, email: robert.pecka@moore-czech.cz, tel: 737 209 716