Office 365 Bakaláři Jídelníček

Veřejnosprávní činnost

Úvodní stránka > Informace pro uchazeče > Obory > Veřejnosprávní činnost
kód oboru: 68-43-M/01 délka studia: 4 roky
forma studia: denní ukončení studia: maturitní zkouška
počet prijímaných: 30 školné: ne

Popis

Vzdělávací program veřejnosprávní činnost je odborným maturitním vzděláváním. Absolvent v oblasti výkonu profese dovede pracovat s právními normami a prameny, má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích.

Umí vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, zná a dodržuje etiku státního úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky. Obor nabízí výuku dvou cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk).

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje se jejich středoškolské vzdělání.

Hlavními odbornými předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, kultura ve veřejné správě atd.

Žáci oboru Veřejnosprávní činnost absolvují během studia odbornou praxi.

 • 2. ročník VS - 1 týden
 • 3. ročník VS - 2 týdny
 • 4. ročník VS - 3 týdny

Profil absolventa/ky oboru Veřejnosprávní činnost

 • Během studia získává návyky a dovednosti trvalého charakteru potřebné pro další studium i pro uplatnění na trhu práce.
 • Je během studia připraven na úspěšné složení maturitní zkoušky (absolventi naší školy vykazovali velmi dobré výsledky při státních maturitách).
 • Je schopen se přizpůsobovat nově vznikajícím požadavkům společnosti.
 • Je připraven pro případné uplatnění v zahraničí.
 • Najde uplatnění jako kvalifikovaný odborník.
 • Je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace z psaných i mluvených zdrojů.
 • Vyjadřuje se kultivovaně, věcně a jazykově správně.
 • Efektivně se vyrovnává s pracovní zátěží a stresem.
 • Jedná v duchu etiky státního úředníka.
 • Pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, komunikuje elektronickou poštou, využívá celosvětové sítě internet v souladu se základními zásadami zabezpečení.
 • Efektivně pracuje s prostředky kancelářské techniky, ovládá desetiprstovou hmatovou metodu.
 • Zpracovává věcně, jazykově a formálně správně základní právní písemnosti a podklady.
 • Orientuje se ve v právním systému ČR a základech evropského práva.
 • Zná strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy.
 • Orientuje se ve správním řádu, umí jej aplikovat v praxi.
 • Chápe cíle a strategie EU, má přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky.
 • Zná principy sociální ochrany a pomoci i forem realizace sociální politiky, orientuje se v základních právních normách sociálního zabezpečení.

Pracovní uplatnění absolventa/ky

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Zaměření na katastrální správu a realitní činnost rozšiřuje možnost uplatnění i na tyto oblasti. K profilaci absolventa v oblasti pracovního uplatnění dochází již v průběhu studia prostřednictvím odborné praxe realizované přímo na pracovištích potencionálních zaměstnavatelů.